• Opracowywanie programów ubezpieczeniowych
 • Zarządzanie programami ubezpieczeń
 • Likwidacja szkód
 • Szkolenia
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenia majątkowe
 • Ubezpieczenie od utraty zysku
 • Ubezpieczenie OC i AC flot
 • Ubezpieczenia techniczne (MB, CAR, EAR)
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)
 • Ubezpieczenie OC Członków Zarządu
 • Ubezpieczenia finansowe w tym ubezpieczenie kredytu kupieckiego i gwarancji ubezpieczeniowych
 • Ubezpieczenia na życie

Opracowywanie programów ubezpieczeniowych

Optymalizacja programu ubezpieczeniowego jest częścią zarządzania ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie. Grupa Certus oferuje swoim Klientom pełną analizę zakresu pokrycia związanego z prowadzoną działalnością i identyfikację jego potrzeb ubezpieczeniowych. Tylko w ten sposób ochrona ubezpieczeniowa może zostać dopasowana dokładnie do potrzeb Klienta.

Naszym celem jest przygotowanie koncepcji ubezpieczeniowych, które przyniosą wymierne korzyści dla Klientów. Realizujemy ten cel poprzez stworzenie indywidualnego programu ubezpieczeniowego zapewniającego optymalną ochronę przy zachowaniu najkorzystniejszej ceny.

Na podstawie dokonanej analizy potrzeb Klienta, Grupa Certus przygotowuje zapytanie ofertowe obejmujące także niestandardowe produkty związane ze specyfiką działalności. W celu uzyskania dla Klienta najlepszych ofert ubezpieczeniowych, Grupa Certus współpracuje ze wszystkimi renomowanymi Ubezpieczycielami na rynku polskim, jak i międzynarodowym.

Grupa Certus swoje działania koncentruje na indywidualnym negocjowaniu warunków ubezpieczenia. Nasza firma przed przedstawieniem ofert zawsze podejmuje działania negocjacyjne z Ubezpieczycielami, aby zapewnić Klientom najlepszy zakres ochrony ubezpieczeniowej, przy jednocześnie bardzo atrakcyjnej cenie za ochronę.

Wszystkie nasze działania wykonane na rzecz Klienta są przedstawione przez Grupę Certus w specjalnie przygotowanym raporcie zawierającym m.in. dane z zapytania ofertowego spełniające potrzeby ubezpieczeniowe Klienta, porównanie otrzymanych ofert Ubezpieczycieli oraz rekomendację Grupy Certus dla najkorzystniejszej oferty.

Przy naszym wsparciu Klient dokonuje wyboru oferty, a Grupa Certus przejmuje obowiązki związane z zawarciem umowy ubezpieczenia. Procedury związane ze sprawdzeniem danych zawartych w polisie, odbiorem dokumentacji od Ubezpieczyciela oraz dostarczeniem jej do Klienta, wykonuje nasza firma.

Zarządzanie programami ubezpieczeń

Grupa Certus przeprowadza analizę zapisów procedur funkcjonujących u Klientów, umów zawieranych z kontrahentami i innych dokumentów, które mogą narazić Klientów na zwiększone ryzyko.

W ramach obsługi oferowanej przez naszą firmę, administrujemy i aktualizujemy ubezpieczenia naszych Klientów związane z ewentualnymi zmianami na rynku ubezpieczeń lub zakresu działalności Klienta.

Grupa Certus w pełni przejmuje obowiązki związane z monitorowaniem a także administracją zawartych programów ubezpieczeń Klientów. Nasi pracownicy z odpowiednim wyprzedzeniem informują Klientów o zbliżającym się zakończeniu okresu ubezpieczenia, terminami płatności składki ubezpieczeniowej lub terminami kolejnych rat.

Likwidacja szkód

Grupa Certus oferuje swoim Klientom nie tylko obsługę związaną z zawarciem umowy ubezpieczenia, czy jej zarządzaniem, ale również aktywnie uczestniczy w procesie likwidacji szkód. Poza tworzeniem procedur likwidacji szkód, nasi pracownicy wspomagają Klientów:

 • Udzielając wstępnej informacji o zasadności zgłoszenia szkody z polisy, dokonując sprawdzenia zakresu ubezpieczenia, wysokości udziału własnego i innych zapisów umowy ubezpieczenia;
 • Kontrolując prawidłowość dostarczanej do Ubezpieczyciela dokumentacji,
 • Udzielając pomocy w kompletacji;
 • Nadzorując terminowość działań Ubezpieczyciela związanych z likwidacją szkody;
 • Sprawdzając prawidłowość udzielonej przez Ubezpieczyciela decyzji, wysokości wypłaty odszkodowania, występując do Ubezpieczyciela z odwołaniem od odmowy wypłaty odszkodowania niezgodnej z zapisami umowy ubezpieczenia;
 • Nadzorując prowadzone przez Ubezpieczyciela postępowanie regresowe.

Dla Klientów, którzy zawarli ubezpieczenie za pośrednictwem Grupy Certus serwis związany z procesem likwidacji szkody jest całkowicie bezpłatny.

Posiadamy również ofertę dla Klientów, którzy chcieliby skorzystać z obsługi naszej firmy jedynie w zakresie całkowitego przejęcia czynności związanych z procesem likwidacji szkód. W tym celu prosimy o kontakt z naszą firmą w celu przygotowania szczegółowej oferty.

Szkolenia

Na życzenia Klienta nasi specjaliści przeprowadzą szkolenia pracowników polegające na :

 • zapoznaniu szerokiej kadry z głównymi zapisami programu ubezpieczeń firmy
 • Przedstawieniu przykładowych szkód w branży
 • Przedstawieniu procedur szkodowych
 • Zapoznanie pracowników z aktualnymi przepisami związanymi z ubezpieczoną działalnością
 • Inne zaproponowane przez klienta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zawarcie polisy odpowiedzialności cywilnej powinno być pierwszą i najważniejszą decyzją każdego Klienta. Doświadczenia jak i statystyki rozwiniętych rynków ubezpieczeń pokazują, że najczęstsze oraz najwyższe odszkodowania zawsze wypłacane są z polis odpowiedzialności cywilnej.

Zadaniem brokera jest dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tak aby pokrywała ona szkody związane z działalnością klienta.

Na rynku ubezpieczeniowym mamy do czynienia z bardzo różnorodnymi zapisami OWU jak i możliwościami włączania rozszerzeń zakresu pokrycia. Spośród wielu produktów możemy wybrać najprostszy zakres, tj. OC deliktowe jak i specjalistyczne produkty tj. odpowiedzialność cywilna związana z błędną informacją / reklamą.

Odpowiedzialność cywilną ogólną dzielimy na deliktową i kontraktową:

 • Odpowiedzialność cywilna deliktowa wynika z art. 415 kodeksu cywilnego :

  „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” Odpowiedzialność ta dotyczy odpowiedzialności za czyn niedozwolony.

 • Odpowiedzialność cywilna kontraktowa wynika z art. 471 kodeksu cywilnego:

  „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.” Jest to odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy/zobowiązania.

Najczęściej spotykamy następujące polisy odpowiedzialności cywilnej :

 • Odpowiedzialność cywilna ogólna deliktowa i kontraktowa
 • Odpowiedzialność cywilna za produkt
 • Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego
 • Odpowiedzialność cywilna spedytora
 • Odpowiedzialność cywilna zawodowa (odpowiedzialność cywilna doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, pośrednika obrotu nieruchomościami, adwokata, radcy prawnego oraz innych grup zawodowych )

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie majątku polega na objęciu odpowiednim zakresem ubezpieczenia przedmiotów narażonych na wystąpienie szkody. Najczęściej spotykanymi na rynku zakresami pokrycia są :

 • Konstrukcja klasyczna, w której ochroną objęte są tylko ryzyka enumeratywnie, wymienione w umowie ubezpieczenia. Konstrukcja klasyczna może występować w dwóch wariantach:
  • przez stosowanie tzw. podstawowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej lub
  • podzielonego na zakres podstawowy i ryzyka dodatkowe ( zakres pełny )
 • Konstrukcja typu wszystkie ryzyka (All Risks), w której ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie ryzyka poza wyłączeniami.

Nawet najszerszy zakres ubezpieczenia według konstrukcji klasycznej jest węższy od zakresu ubezpieczenia opartego na konstrukcji All Risks.

Najczęściej spotykanymi polisami ubezpieczenia majątku są:

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Bardzo ważnym elementem polis majątkowych jest właściwy dobór limitu pokrycia dla :

 • Kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Szkód elektrycznych
 • Wandalizmu

Ubezpieczenie od utraty zysku

Ubezpieczenie od utraty zysku jest jednym z najważniejszych rozszerzeń polisy majątkowej którego wielu z przedsiębiorców niestety nie wykupuje. W przypadku wystąpienia szkody polisa utraty zysku pozwala zamknąć rok obrachunkowy z wynikiem tak jakby szkoda nie wystąpiła. Polisa utraty zysku pokrywa wszelkie koszty stałe jak i planowany zysk w okresie odszkodowawczym.

Ubezpieczenie utraty zysku jest pokryciem komplementarnym dla ubezpieczenia majątku i zawsze powinno iść z nim w parze. Szczególnie ważne jest to dla firm produkujących. Wypłata odszkodowania z polisy majątkowej pokryje jedynie straty w majątku trwałym natomiast firma w okresie przestoju spowodowanego szkodą ponosi koszty stałe, a co najważniejsze nie osiąga planowanego zysku. Pokrycie powyższych strat w przypadku producenta jest kluczowym elementem ubezpieczenia.

Jeszcze kilka lat temu aby zadziałała polisa utraty zysku koniecznym było wystąpienie szkody, natomiast w wyniku profesjonalnego działania brokerów ubezpieczeniowych nie jest już to warunek konieczny. Należy jedynie dobrać odpowiednie rozszerzenia zakresu pokrycia.

Ubezpieczenie OC i AC flot

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Podstawą tego ubezpieczenia jest Ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz.1152) i rola brokera w jego zawarciu może dotyczyć jedynie uzyskania najniższej ceny ubezpieczenia.

Niemniej w obszarze AC (autocasco) włączenie brokera może mieć kolosalny wpływ na uzyskany zakres ochrony oraz koszt ubezpieczenia. Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, lecz w przypadku flot samochodowych nieodzownym wymogiem zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie firmy, chroniącym przed poważnymi obciążeniami finansowymi związanymi z użytkowaniem pojazdu. Stworzenie indywidualnego programu ubezpieczenia AC powinno mieć wpływ na koszty, a co najważniejsze optymalizować ponoszone przez przedsiębiorcę wydatki. Najprostszym jest wprowadzenie systemu partycypowania w kosztach kolejnych szkód przez pracownika/sprawcę szkody.

Ubezpieczenia techniczne (MB, CAR, EAR)

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń jest kolejnym rozszerzeniem polisy majątkowej aranżowanym dla ważniejszego parku maszynowego przedsiębiorstwa. Ze względu na wysoki koszt takiego ubezpieczenia jak i obligatoryjne wymogi zgłoszenia majątku, pokryciem obejmuje się tylko najważniejsze dla funkcjonowania przedsiębiorstwa urządzenia.

Polisy wszystkich ryzyk budowy i montażu CAR/EAR mogą zostać zawarte przez :

 • Inwestora lub
 • Generalnego wykonawcę, firmę zarządzającą projektem lub
 • Każdego z wykonawców na ich część prac – jest to najrzadziej spotykana praktyka ze względu na zagrożenie nieubezpieczenia styku prac.

Najczęściej spotykanym standardem światowym, a w ostatnich latach również w Polsce jest zawieranie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano montażowych przez Inwestora. Dzieje się tak z bardzo wielu powodów z których najistotniejszymi są :

 • Pewność optymalnego i jednolitego zakresu ubezpieczenia dla inwestycji.

Znajomość przez Inwestora przedsięwzięcia od jego wczesnego stadium , a co za tym idzie – możliwie pełna identyfikacja potencjalnych zagrożeń-pozwalają na wdrożenie optymalnych rozwiązań.

Scedowanie zawarcia ubezpieczenia na Głównego Wykonawcę grozi zawarciem polisy z nieadekwatnym zakresem ubezpieczenia . Polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano montażowych posiada standardowy, podstawowy zakres pokrycia ( zawierany na bazie niemieckich warunków tzw. „monachijskich”) z wieloma klauzulami rozszerzającymi lub zawężającymi zakres ubezpieczenia.

Jest to dosyć specjalistyczna polisa wymagająca dużej wiedzy ubezpieczeniowej i procesów inwestycyjnych. Trudno w umowie z Generalnym Wykonawca wyspecyfikować szczegółowo zakres ochrony ubezpieczeniowej i specjalne zapisy polisowe, a następnie na bieżąco weryfikować czy powyższe warunki zostały spełnione .

Wymienione powyżej plusy takiej konstrukcji ubezpieczenia ( Inwestor wykupuje polisę wszystkich ryzyk budowlano-montażowych ) są tym bardziej istotne, że Inwestor ponosi następujące ryzyko :

 • Obiekty, w których prowadzone są prace są własnością Inwestora i w jego interesie jest posiadanie najlepszego pod względem zakresu pokrycia ubezpieczenia
 • Inwestor płaci zaliczkę na poczet realizacji kontraktu
 • Inwestor płaci raty wraz z postępem prac

Możliwość włączenia do polisy ubezpieczenia ALOP – utrata zysku Inwestora

Ubezpieczenie ALOP ( Advanced Loss of Profits ) – ubezpieczenie utraty zysku Inwestora w wyniku szkody objętej ubezpieczeniem budowlano – montażowym jest niezwykle istotne z punktu widzenia Inwestora , natomiast Generalny Wykonawca nie posiada interesu prawnego aby go zawrzeć.

W ubezpieczeniu tym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utratę zysku Inwestora na wypadek opóźnionego przekazania inwestycji do użytkowania pod warunkiem,że opóźnienie to jest wynikiem szkód w robotach kontraktowych ,które powstały z przyczyn nie wyłączonych wyraźnie w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

To ubezpieczenie jest niezwykle istotne, gdy Inwestor w całości lub części posiłkuje się finansowaniem zewnętrznym .Raty kredytów trzeba spłacać mimo, że inwestycja nie generuje jeszcze przychodów.

Bieżąca kontrola zakresu ochrony ubezpieczeniowej

W przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji,wzrostu wartości kontraktu, konieczności włączenia dodatkowych ryzyk Inwestor może reagować szybko i skutecznie jeżeli jest gestorem polisy.

Jeżeli to Generalny Wykonawca jest gestorem polisy, wprowadzenie zmian w polisie wymaga czasochłonnych wyjaśnień i uzgodnień. Przy dodatkowych kosztach możemy często natrafić na brak woli współpracy ze strony Generalnego Wykonawcy.

Kontrola wypłaty odszkodowań

Wydaje się, że to najistotniejszy argument na rzecz zawarcia ubezpieczenia przez Inwestora.

W przypadku zawarcia ubezpieczenia przez Inwestora wypłata ewentualnego odszkodowania następuje na jego rzecz. Odszkodowanie z polisy wypłacane jest Inwestorowi niezależnie od tego czy szkoda dotyczy przyjętego, czy też nieprzyjętego etapu prac.

Gdy mamy do czynienia z drugim przypadkiem, Inwestor przekazuje odszkodowanie Generalnemu Wykonawcy, pozwalając mu bezproblemowo usunąć szkodę i kontynuować prace.

W trakcie całego procesu inwestycyjnego Inwestor ma wpływ na strumień przepływu odszkodowań. To Inwestor decyduje, kto i kiedy otrzyma pieniądze na kontynuowanie prac.

W przypadku ubezpieczenia inwestycji przez Generalny Wykonawcę - to on jest beneficjentem i na jego rzecz następuje wypłata odszkodowań. Cały proces przepływu odszkodowań jest poza Inwestorem i Inwestor de facto nie ma wpływu na ten proces. Inwestor może otrzymać odszkodowanie, ale musi na to wyrazić zgodę Generalny Wykonawca.

Koszt ubezpieczenia

Koszt ubezpieczenia tak czy inaczej musi być poniesiony. Zdecydowanie korzystniejszym dla Inwestora rozwiązaniem jest zawarcie ubezpieczenia i przerzucenia jego kosztu na Generalnego Wykonawcę Praktyka rynkowa ostatnich lat zaakceptowała powyższe rozwiązanie i powoli staje się ono rynkowym standardem

Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)

Ubezpieczenie mienia w transporcie jest ubezpieczeniem dobrowolnym, kierowanym do przedsiębiorców przewożących swoje mienie (maszyny, towary itp.) własnymi, wynajętymi lub leasingowanymi środkami transportu oraz przedsiębiorców korzystających z usług świadczonych przez zawodowych przewoźników. Często jest to ubezpieczenie niedoceniane przez firmy korzystające z usług transportowych.

Większość Klientów sądzi bowiem, że zawieranie tego ubezpieczenia jest niepotrzebnym wydatkiem, gdyż w świetle zawieranych umów transportowych to przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody w ładunku. Zauważyć należy jednak, że odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona przepisami zarówno polskimi, jak i międzynarodowymi.

Poza odpowiedzialnością przewoźnika za szkody powstałe jedynie w fazie przewozu (czynności załadunkowe i zabezpieczające zazwyczaj należą do nadawcy, czynności rozładunkowe do odbiorcy), dodatkowo przewoźnik może uwolnić się od odpowiedzialności posługując się którąkolwiek z przesłanek, zwalniających z odpowiedzialności zawartych w przepisach, np. szkoda powstała wskutek okoliczności, których przewoźnik nie mógł unikąć i których następstwom nie mógł zapobiec.

Kolejną zaletą, wynikającą ze skorzystania z ubezpieczenia cargo, jest możliwość uzyskania odszkodowania do pełnej wysokości szkody (nie uwzględniając ewentualnych udziałów własnych ubezpieczonego). Takiego odszkodowania możemy nie uzyskać od przewoźnika, gdyż zgodnie z Konwencją CMR (art.23) odszkodowanie wypłacone przez przewoźnika nie może przewyższać 25 franków za kilogram brakującej wagi brutto.

Dochodzenie roszczeń bezpośrednio wobec przewoźnika jest ponadto procesem dość skomplikowanym ze względu na konieczność dopełnienia określonych procedur i najczęściej długotrwałym (często zakończonym sporem sądowym).

Posiadanie polisy daje w tej sytuacji możliwość alternatywnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela, a w tym przypadku procedura jest dużo szybsza i wymaga mniejszego zaangażowania ze strony ubezpieczonej firmy. Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia towarzystwo ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od dnia skompletowania pełnej dokumentacji dotyczącej szkody.

Ubezpieczeniem cargo można objąć towar zarówno w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym, jak i śródlądowym. Ubezpieczyciele zazwyczaj oferują kilka wariantów ubezpieczenia. Jeżeli firma chce uniknąć strat spowodowanych działaniem sił przyrody (zdarzenia losowe) czy wypadkiem środka transportu to może skorzystać z podstawowego wariantu oferowanego przez ubezpieczyciela. Inne warianty, rozszerzone, czy też pełne zapewniają większą ochronę ubezpieczeniową. Warto pomyśleć o ich wyborze w przypadku dużego ryzyka kradzieży towaru czy też wystąpienia innego, nagłego, niespodziewanego zdarzenia.

W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta oraz charakteru prowadzonej przez niego działalności, ubezpieczeniem cargo można objąć towary zarówno podczas jednorazowego transportu jak i transporty dokonywane w okresie rozliczeniowym (w formie polisy obrotowej, otwartej lub ryczałtowej).

Ubezpieczenie OC Członków Zarządu

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność za szkody majątkowe, przez które należy rozumieć straty finansowe wyrządzone przez członków zarządu lub rady nadzorczej w wyniku nienależytego wykonania, bądź zaniechania ciążących na nich obowiązków, polegających na reprezentowaniu spółki oraz prowadzeniu bieżących spraw spółki.

Podstawy odpowiedzialności /roszczeń przeciwko członkom władz spółki wynikają z przepisów:

 • Kodeksu cywilnego
 • Kodeksu spółek handlowych
 • Kodeksu pracy
 • Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi
 • Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze
 • Ustawy o rachunkowości

Źródłami roszczeń do członków zarządu spółki mogą być:

 • Straty handlowe
 • Fuzje / przejęcia
 • Nietrafiona inwestycja nadwyżki finansowej spółki
 • Sprzedaż majątku spółki
 • Zobowiązania za długi handlowe
 • Publiczne emisje akcji
 • Likwidacja
 • Błędy w zarządzaniu
 • Spory pracownicze

Prawo wniesienia roszczenia przeciwko członkom władz spółki ma:

 • spółka
 • wierzyciele
 • akcjonariusze/udziałowcy
 • KNF
 • Skarb Państwa
 • pracownicy
 • osoby trzecie.

Ubezpieczenia finansowe w tym ubezpieczenie kredytu kupieckiego i gwarancji ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia finansowe w tym ubezpieczenie kredytu kupieckiego i gwarancji ubezpieczeniowych są to jedne z najbardziej restrykcyjnych ubezpieczeń, sztywne procedury i wymogi formalne ale pozwalają pokryć straty finansowe niezależne od ubezpieczonego podmiotu.

Najczęściej spotykane gwarancje to : wadialna, należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek - ponieważ gwarancje te najczęściej spotykamy jako dodatek do ubezpieczeń budowlano-montażowych.

Kredyt kupiecki jest bardzo złożonym ubezpieczeniem a weryfikacja kosztów jego zawarcia najważniejszym etapem pracy brokera. Ubezpieczyciele uzależniają wysokość składki od wielu elementów, składników a najważniejszymi są :

 • Stawka od obrotu
 • Opłata za wydanie decyzji / limitu kredytowego
 • Opłata za postępowanie windykacyjne
 • Wysokość udziału własnego

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na Życie ma na celu zabezpieczenie najbliższych przed stratami finansowymi, jakie niesie ze sobą śmierć ubezpieczonego. Ubezpieczenie to łączyć może funkcję ochronną z funkcją oszczędnościową. W zależności od typu ubezpieczenia funkcja oszczędnościowa może być mniej lub bardziej wyeksponowana, a to przekłada się na wysokość składki.

Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym - to plan finansowy łączący elementy pełnego zabezpieczenia najbliższych z inwestycyjnym sposobem gromadzenia kapitału. Ubezpieczenie to pozwala na swobodę inwestowania kapitału i daje komfort ubezpieczenia przez całe życie.

Ubezpieczenie Terminowe na Życie jest produktem o charakterze czysto ochronnym, nie posiada elementu oszczędnościowego, ale dzięki temu ma bardzo niską składkę, zaś wysoką sumę ubezpieczenia.

Wszystkie ubezpieczenia na całe życie charakteryzuje funkcja ochronna, ale również element oszczędnościowy.

Ubezpieczenia na Życie i Dożycie odznaczają się dominującym elementem oszczędnościowym.

Ubezpieczenie emerytalne jest unikalnym na polskim rynku produktem gromadzącym kapitał na ten okres, w którym nie jesteśmy już aktywni zawodowo.

Ubezpieczenie na Wypadek Pobytu w Szpitalu zapewnia ochronę w momencie choroby lub wypadku nawet do określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia liczbie dni.

Ubezpieczenie na Wypadek Poważnego Zachorowania dotyczy nie tylko Ubezpieczonego, lecz także jego rodzinę.

Ubezpieczenie na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku - ochrona na wszelki wypadek zapewni Państwu finansową ochronę, która złagodzi skutki nieprzewidywalnych i przykrych zdarzeń. Korzyści ubezpieczenia to środki finansowe na leczenie lub rehabilitację dające poczucie komfortu w trudnych chwilach.

Pamiętajmy jednak, że podstawową i najważniejszą funkcją ubezpieczeń na życie jest ich funkcja ochronna. Zakup ubezpieczenia na życie powinien w pierwszej kolejności zabezpieczać przed ryzykiem strat poniesionych w wyniku śmierci ubezpieczonego, a dopiero w drugiej kolejności, po zabezpieczeniu tych najważniejszych potrzeb, pozwalać na oszczędzanie pieniędzy.

Do góry
Do Góry