• Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ubezpieczenie Autocasco
 • Ubezpieczenie NW - następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Ubezpieczenie Assistance pojazdów mechanicznych
 • Ubezpieczenie Ochrony Prawnej
 • Ubezpieczenia mienia

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Przedmiotem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Ubezpieczenie OC chroni posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom.

Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce, pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, ciągników rolniczych i przyczep, a także posiadacze pojazdów wolnobieżnych.

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. Dla określonych w ustawie rodzajów pojazdów możliwe jest zawarcie ubezpieczenia na krótszy termin.

Jeśli nie później niż na 1 dzień przed upływem okresu ubezpieczenia, ubezpieczony nie powiadomi na piśmie Ubezpieczyciela o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Zawarcie następnej umowy nie następuje (pomimo braku wypowiedzenia), jeżeli nie została opłacona w całości składka za mijający okres 12 miesięcy.

W razie zbycia pojazdu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nabywcę pojazdu. Nabywca może tę umowę wypowiedzieć w ciągu 30 dni od dnia nabycia pojazdu albo kontynuować umowę.

Ubezpieczenie Autocasco

Zakres ubezpieczenia AC jest różnym zależny od Ubezpieczyciela, dlatego niezwykle ważny jest przegląd ofert ubezpieczeniowych i dopasowanie ich do indywidualnych preferencji!

Do wyboru jest wiele wariantów zmniejszających albo rozszerzających zakres ubezpieczenia oraz wariantów rozliczeń.

Ubezpieczenie AC obejmować może szkody, wynikłe z:

 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innymi pojazdami lub pochodzącymi z zewnątrz pojazdu przedmiotami, zwierzętami i osobami,
 • zdarzeń losowych jak np. powódź, zatopienie, uderzenie pioruna, pożar, wybuch, opad atmosferyczny, huragan, osuwanie lub zapadanie się ziemi,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
 • działania osób trzecich w tym wandalizmu,
 • uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej,
 • kradzieży pojazdu oraz jego części lub wyposażenia,
 • uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, jednak należy pamiętać, że w przypadku zakupu lub użytkowania pojazdów kredytowanych, leasingowanych lub wynajmowanych krótko lub długoterminowo zachodzi obowiązek ubezpieczania AC wynikający z umów kredytu, leasingu, zarządzania i in

Ochrona obejmuje wypadki powstałe w Polsce oraz na terytorium pozostałych państw Europy oraz innych państw określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia AC poszczególnych Ubezpieczycieli

Możesz też rozszerzyć ochronę na państwa indywidualnie określone we wniosku ubezpieczeniowym (jeśli są objęte przez Ubezpieczyciela ochroną ubezpieczeniową).

Często zakup ubezpieczenia AC powoduje automatyczne, bezpłatne rozszerzenie ubezpieczenia, np. o opcję Assistance.

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte pojazdy podlegające rejestracji w Polsce wraz z wyposażeniem.

Korzyści związane z ubezpieczeniem AC:

 • kompleksowa ochrona przed skutkami zdarzeń mogących spowodować straty materialne w pojeździe związane z jego użytkowaniem,
 • możliwość włączania i wyłączania ryzyk,
 • możliwość indywidualnego kształtowania ceny poprzez:
  • dostosowanie warunków ubezpieczenia do potrzeb Klienta i/lub prowadzonej działalności
  • przejęcie przez Klienta części ryzyka na siebie poprzez zastosowanie udziału własnego w szkodzie, bezpłatne ubezpieczenie Assistance.

Ubezpieczenie NW - następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenia zawierane za pośrednictwem Certus Multiagencja Sp. z o.o. cechują się:

 • wysokimi sumami ubezpieczenia,
 • szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej,
 • szerokim zakresem terytorialnym z możliwością rozszerzenia ochrony na cały świat,
 • odszkodowanie wypłacane nawet wtedy, gdy kierowca jest sprawcą wypadku,
 • relatywnie niską składką w stosunku do ochrony ubezpieczeniowej,
 • możliwością udzielenia dodatkowych zniżka za OC i/lub AC.

Zawierając to ubezpieczenie Ubezpieczony zyskuje:

 • możliwość wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku zdrowia,
 • zabezpieczenie rodziny i najbliższych w przypadku śmierci,
 • wsparcie w przypadku niezdolności do pracy,
 • gwarancję wypłaty wysokiej sumy ubezpieczenia w bardzo krótkim czasie, nawet bez przeprowadzania postępowania spadkowego,
 • odszkodowanie wypłacane niezależnie od innych świadczeń osobowych,
 • świadczenie jest wolne od podatku dochodowego.

Ochrona ubezpieczyciela rozszerzona jest o szkody powstałe podczas:

 • wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
 • przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy,
 • podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
 • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy w formie polisy:

 • dla pojazdu,
 • indywidualnej imiennej,
 • zbiorowej z imiennym wskazaniem ubezpieczonych,
 • zbiorowej bez imiennego wskazania ubezpieczonych.

Ubezpieczenie Assistance pojazdów mechanicznych

Ogromnie ważny jest precyzyjny wybór Ubezpieczyciela, bowiem w ramach usług Assistance możesz spodziewać się różnego rozszerzenia usług:

 • Wśród świadczeń technicznych:
  • naprawa samochodu na miejscu awarii,
  • dostarczenie paliwa,
  • holowanie pojazdu,
  • parking dla pojazdu,
  • transport kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania lub celu podróży,
  • zakwaterowanie w hotelu kierowcy i pasażerów,
  • zapewnienie pojazdu zastępczego,
  • odbiór i dostarczenie naprawionego pojazdu do użytkownika lub przejazd kierowcy do miejsca, gdzie samochód został naprawiony, w celu jego odebrania.
  • dostarczenie części zamiennych.
 • Wśród świadczeń medycznych:
  • informacja medyczna,
  • wizyta lekarza,
  • transport medyczny i repatriacja pasażerów,
  • hospitalizacja i monitorowanie stanu zdrowia,
  • opieka nad dziećmi pozostawionymi bez opieki i ich przewóz do rodziny.
 • Wśród świadczeń informacyjnych:
  • udzielanie informacji o telefonach i adresach,
  • przekazywanie pilnej wiadomości,
  • udzielanie informacji podróżnych,
  • pomoc prawna,
  • pomoc tłumacza.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej

Ubezpieczyciel pokryje koszty związane z sądowym etapem dochodzenia praw Ubezpieczonego, w przypadku gdy:

 • domagasz się należnego odszkodowania,
 • bronisz się w sprawie o wykroczenie albo w sprawie karnej,
 • dochodzisz swoich praw z tytułu poniesionych kosztów za źle naprawiony samochód.

Pracownicy Ubezpieczycieli realizujący roszczenia to wykwalifikowani specjaliści współpracujący z kancelariami prawnymi na terenie całej Europy.

Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia ochronę ubezpieczeniową właściciela, posiadacza, użytkownika i pasażerów pojazdu w sytuacjach, kiedy mogą oni dochodzić swoich praw.

Poza ubezpieczeniem stricte komunikacyjnym oferujemy również pakiety ubezpieczenia ochrony prawnej:

 • dla pracowników,
 • dla nieruchomości,
 • dla firm,
 • w życiu prywatnym,
 • przy następstwach nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenia mienia

Zakresem ochrony objęte są wszystkie podstawowe zdarzenia losowe, takie jak ogień, huragan, powódź, dewastacja i inne, które spowodowały szkody w mieniu. Także te wynikające z przestępstw lub usiłowania przestępstwa, np. kradzież, włamanie, wandalizm.

Certus Multiagencja oferuje następujące ubezpieczenia mienia:

 • Dla przedsiębiorstw:
  • ubezpieczenie budynków i budowli (również w trakcie budowy),
  • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
  • ubezpieczenie maszyn i urządzeń,
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
 • Dla osób fizycznych:
  • ubezpieczenie mieszkań,
  • ubezpieczenie budynków i budowli,
  • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
  • ubezpieczenie domków letniskowych.
Do góry
Do Góry